PRE OPTIKOVVážení optici,
srdečne Vás pozývame k registrácii na našej internetovej stránke.
Registrovaní užívatelia získajú prístup k:

 

 
  • On-line obchodu, vďaka ktorému je možné objednávať produkty 24 hodín denne, 7 dní v týždni s 5% zľavou!
  • Darčekovému katalógu Aquality
  • Materiálom na stiahnutie, napr. centrovacie šablóny šošoviek, objednávkové formuláre, katalógy rámov
  • Informáciám o aktuálnom bulletine, najnovších akciách a špeciálnych ponukách

 

a veľa ďalšieho...


  Ak už máte účet na www.jaikudo.sk môžete sa prihlásiť kliknutím tu
 

ZÁSADY ZPRACOVANIA A OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

1.  Správca osobných údajov, kontaktné údaje pre oblasť GDPR

Správcom osobných údajov je spoločnosť JAI KUDO LENSES s.r.o., IČ: 27800105, zo sídlom Pospolitá 709/6, 700 30 Ostrava - Zábřeh, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Ostrave  oddiel C, vložka 30044 (ďalej len „Správca“). Akékoľvek otázky týkajúce sa spracovávania osobných údajov môžete zaslať na adresu sídla Správcu, na emailovú adresu:  miroslava.fialkova@jaikudo.cz, alebo smerovať na tel. +420 596 934 032.

2. Rozsah spracovania a kategórie osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania

Osobné údaje sú spracované v rozsahu, v akom ich príslušný subjekt údajov Správcovi poskytol, a to v súvislosti s uzatvorením zmluvného či iného právneho vzťahu zo Správcom, alebo ktoré Správca získal inak a spracováva ich v súlade s platnými právnymi predpismi, alebo k plneniu zákonných povinností Správcu alebo oprávneného záujmu Správcu.

3. Účel spracovania osobných údajov

3.1 Spracovávanie z dôvodu splnenia zmluvy, splnenia zákonných povinností a z dôvodu oprávnených záujmov Správcu 
poskytnutia osobných údajov nutných pre splnenie zmluvy, plnenia zákonných povinností Správcu a ochranu oprávnených záujmov Správcu je povinné. Bez poskytnutia osobných údajov k týmto účelom by nebolo možné služby poskytovať. Ku spracovaniu osobných údajov pre tieto účely nepotrebuje Správca súhlas subjektu osobných údajov.

Osobné údaje pre tieto činnosti sú spracované v rozsahu nutnom pre naplnenie týchto činností a po dobu nutnú k ich dosiahnutiu alebo po dobu priamo stanovenú právnymi predpismi. Potom sú osobné údaje odstránené či anonymizované. Základné lehoty pre spracovanie osobných údajov sú k dispozícii nižšie v čl. 5 Zásad.

4. Spôsob spracovania a ochrany osobných údajov

Spracovanie osobných údajov vykonáva Správca. Spracovanie je vykonávané v jeho prevádzkach a v sídle jednotlivými poverenými zamestnancami Správcu, príp. spracovateľom. K spracovaniu dochádza prostredníctvom výpočtovej techniky, popr. i manuálnym spôsobom pri osobných údajoch v listinnej podobe pri dodržaní všetkých bezpečnostných zásad pre správu a spracovanie osobných údajov. Za týmto účelom prijal Správca technicko-organizačné opatrenie k zaisteniu ochrany osobných údajov, zvlášť opatrenie, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich neoprávnenému spracovaniu, tak aj k inému zneužitiu osobných údajov. Všetky subjekty, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené, rešpektujú právo subjektov údajov na ochranu súkromia a sú povinné postupovať podľa platných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov. Pri spracovaní osobných údajov Správcom nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

5. Doba spracovania osobných údajov

K spracovaniu osobných údajov dochádza po dobu, ktorá je nevyhnutná pre účely, pre ktoré sú údaje spracovávané, a to v súlade s lehotami uvedenými v príslušných zmluvách, v spisovom a skartačnom poriadku Správcu či v príslušných právnych predpisoch.

6. Kategórie príjemcov osobných údajov

Správca pri plnení svojich záväzkov a povinností zo zmlúv využíva odborné a špecializované služby iných subjektov. Pokiaľ títo dodávatelia spracovávajú osobné údaje poskytnuté od Správcu, majú postavenie spracovateľov osobných údajov a spracovávajú osobné údaje iba v rámci pokynov od Správcu a nesmú ich využiť inak.

7. Práva subjektov údajov

V súlade s GDPR patria subjektu osobných údajov práva vo vzťahu k Správcovi. Tieto práva  je subjekt údajov oprávnený  uplatňovať na kontaktných adresách uvedených v čl. 1 týchto Zásad.

 

Copyright JAI KUDO 2010 - 2024